Reglement

Voor de organisatie van de Raamvallei Duomarathon heeft de veiligheid van haar medewerkers, de vrijwilligers, de deelnemers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers, de vrijwilligers, de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de deelnemers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten in acht genomen te worden.

In dit document worden onder deelnemers zowel de ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.

 • Deelneming aan de Raamvallei Duomarathon is geheel op eigen risico.
 • De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de duomarathon.
 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn, dat deelname aan een duomarathon een zware fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze duomarathon vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijk ontspannen karakter, een gedegen voorbereiding.
 • Deelnemers zijn zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze duomarathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen (door o.a. weersomstandigheden van eind september in combinatie met de regelmatige stops en de soms bochtige, heuvelachtige en veelal onverharde paden).
 • De organisatie Raamvallei Duomarathon behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Raamvallei Duomarathon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van organisatie Raamvallei Duomarathon kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 • De organisatie is vrij om foto’s die worden gemaakt van deelnemers tijdens het evenement, kosteloos en rechtenvrij te gebruiken. Zie ook het privacybeleidvan de Raamvallei Duomarathon
 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan Ontdek Mill hesjes.
 • EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn ook herkenbaar aan Ontdek Mill hesjes.
 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.
 • Verhindering of afzegging mét restitutie van het inschrijfbedrag is niet mogelijk. Wel bestaat de mogelijkheid om de inschrijving over te dragen aan een vervanger-/ster, mits dit wordt gemeld bij de organisatie. Op de facebookpagina van de Raamvallei Duomarathon kunnen kaarten worden aangeboden. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger-/ster.
 • Registratie als deelnemer vindt plaats via de website inschrijven.nl en is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan.
 • Het parcours van de Raamvallei Duomarathon gaat o.a. over boerenerven, langs horecagelegenheden en over diverse andere privé Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, aanwonenden en/of gasten te respecteren.
 • Het is zowel voor fietsers als voor lopers verboden om van de route af te wijken. Calamiteiten die ontstaan door afwijken van de route vallen buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld namens en door de organisatie.
 • Deelnemers worden geacht om géén afval op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • De als zodanig aangewezen opfris- en omkleedgelegenheden bevinden zich op een openbaar terrein. Gaarne enige discretie bij omkleden i.v.m.de overige bezoekers.
 • Deelnemers worden geacht om voor, tijdens en na de duomarathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname. De deelnemer wordt direct uit de wedstrijd gehaald. Eventueel kan ook uitsluiting van deelname in de toekomst worden opgelegd.
 • Alle deelnemers moeten om 16.30 uur binnen zijn. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de route en veiligheid van de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan Landgoed de Barendonk, maar dit geheel buiten verantwoordelijkheid van de organisatie.
  Mochten er echter problemen ontstaan voor deelnemers, medewerkers e/o andere weggebruikers (bv. in het kader van veiligheid), dan kan de organisatie op elk eerder door hun gekozen tijdstip besluiten om het evenement te beëindigen en/of deelnemers van het parcours te verwijderen.
 • Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement of lopers met de fiets te begeleiden, tenzij men officieel als duo deelnemer is ingeschreven.
 • Lopers én fietsers moeten van de start tot aan de finish ten aller tijde gedurende het evenement het deelnemersnummer duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de bovenkleding dragen.
 • Als het startnummer niet zichtbaar is, kan toegang tot delen van het parcours over privéterrein ontzegd worden.
 • Uitsluitend het tonen van een geldig startnummer geeft recht op één proeverij per pauzelocatie, tenzij anders is aangegeven. Men is (vanzelfsprekend) niet verplicht om hier gebruik van te maken.
 • Duo’s zijn zelf verantwoordelijk om met een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerende sportfiets deel te nemen (mountainbike, ATB, oid).
 • Het is verboden om van de route af te wijken.
 • Op het parcours moeten de lopers én fietsers zich rechts van de weg begeven, tenzij dit anders wordt aangegeven door medewerkers van de Raamvallei Duomarathon.
 • Lopers en fietsers mogen zich op het parcours met maximaal twee personen naast elkaar begeven alléén als de verkeerssituatie het toelaat.
 • Bij groepsvorming (meer dan 3 deelnemers) begeven zich alle fietsers achter de lopers.
 • Oversteken van verkeerswegen vindt op enkele plekken plaats met behulp van vrijwilliger-verkeersregelaars. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd. Oversteken gebeurt altijd op eigen risico. Mocht er geen vrijwilliger aanwezig zijn, let u zelf dan extra goed op. Bij de overige oversteekplaatsen en of kruisingen gebeurt het oversteken geheel op eigen risico! Hierbij moeten de normaal geldende verkeersregels in acht worden genomen.
 • Delen van het parcours lopen over de openbare weg. Hier gelden de normale verkeersregels, waarbij u rekening moet houden met automobilisten en overige weggebruikers.
 • Organisatie Raamvallei Duomarathon hanteert een privacybeleid.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.